سامانه ثبت شکایات، انتقادات و پیشنهادات

بخش رسیدگی به شکایات در راستای افزایش رضایت مشتریان راه اندازی گردیده است. کلیه مشتریان و همکاران گرامی می توانند شکایت خود را  با استفاده از لینک های موجود در این صفحه ثبت نموده و ما  مسئولیت پاسخگویی و رسیدگی به این شکایات را به عهده داریم. رویه ثبت و پاسخگویی به شکایات در سامانه موصوف به گونه ای است که مشتری با ورود به سامانه اقدام به ثبت شکایت خود می نماید. شکایت واصله توسط ما به  واحدهای بازرسی تابعه ارجاع و مورد رسیدگی قرار گرفته و براساس زمان بندی تعیین شده نسبت به ارائه پاسخ در سامانه اقدام خواهد گردید. چنانچه شما از نحوه ارائه خدمات در هریک از بخش های تابعه در زمینه های نقض قوانین، کوتاهی یا عدم انجام وظیفه، اطاله رسیدگی، عدم پاسخگویی یا ضعف در ارائه خدمات، شکایتی داشته و شخصاَ ذینفع آن بوده و از این مرکز درخواست رسیدگی داشته باشید، شکایت خود را در سامانه های ذیل ثبت نموده تا وفق مقررات به آن رسیدگی و پاسخ لازم ارائه گردد.
پذیرش هرگونه شکوائیه منوط به رسیدگی اولیه موضوع و دریافت پاسخ از واحد بازرسی تابعه میباشد.

 

[gravityform id=”1″ title=”false” description=”false” ajax=”true”]